Burger menu icon
Sigla uab

Centrul de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Centrul de Cercetări în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
Regulament

 

REGULAMENTUL

CENTRULUI DE CERCETĂRI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE (CCEFSK)

 

Capitolul 1. ORGANIZARE

Art. 1. Centrul de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK) se organizează în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, conform „Regulamentului privind organizarea, desfășurarea şi finanțarea cercetării științifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia”, „Carta Universității” şi legislația în vigoare privind învățământul românesc.

Art. 2. Centrul de Cercetări este structurat pe colective de cercetare, coordonate de către un responsabil de colectiv. Acestea se constituie de regulă pe proiecte de cercetare, coordonatorul/directorul de proiect fiind şi responsabilul colectivului.

Art. 3. Centrul este condus de către un Consiliu Director, format din Director CCEFSK şi responsabilii colectivelor de cercetare. Consiliul desemnează un secretar științific.

Art. 4. Adunarea membrilor Centrului pentru alegerea Consiliului Director trebuie să întrunească cvorumul de două treimi. Directorul Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este ales prin vot, cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți.

Art. 5. Directorul Centrului este ales pe o perioadă de 4 ani.

Art. 6. Atribuțiile Consiliului Director:

a) analizează şi avizează programele de cercetare științifică anuale şi de perspectivă;

b) analizează activitatea colectivelor de cercetare științifică;

c) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activității de cercetare științifică şi modul de executare al acestuia;

d) sprijină cadrele didactice şi cercetătorii pentru elaborarea documentațiilor de participare la competiții şi obținerea de granturi/contracte de finanțare a activității de cercetare științifică de la ministere, agenții guvernamentale şi neguvernamentale,  agenți economici etc. din țară şi străinătate;

e) asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare științifică interne şi internaționale, dezvoltând competențele în domeniul managementului de proiecte;

f)  întocmește anual un raport privind activitatea de cercetare științifică din cadrul Centrului de Cercetare în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie şi propune direcții de dezvoltare a cercetării științifice;

g) organizează, întreține şi gestionează baza de date a cercetării științifice din cadrul Centrului de Cercetare cu sprijinul departamentelor şi responsabililor de programe de cercetare.

Art. 7. Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea Directorului sau a cel puțin doi dintre responsabilii de colective. Consiliul ia hotărâri în acțiunile în care are atribuții, prin vot, cu majoritate simplă, iar pe baza acestora se iau decizii semnate de Director şi secretar.

Art. 8. Atribuțiile Directorului Centrului sunt următoarele:

a) asigură conducerea curentă a activității şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director;

b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului Director;

c) stabilește sarcinile şi urmărește activitatea personalului angajat;

d) întocmește  un  raport  anual  privind  activitățile  desfășurate  pe  care  îl  prezintă  Consiliului Director şi, după caz, Senatului Universității;

e) reprezintă Centrul în relație cu Universitatea şi cu alte instituții de învățământ şi cercetare;

f)  în situațiile în care Directorul nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, ele vor fi preluate de către unul dintre responsabilii de colectiv de cercetare.

Art. 9. Atribuțiile responsabililor de colective sunt:

a) iau parte, cu drept de vot, la ședințele Consiliului Director;

b) fac propuneri de reorganizare a activității în vederea îmbunătățirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;

c) organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;

d) asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.

 

Capitolul 2. MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 10.

(1) Misiunea CCEFSK constă în dezvoltarea calitativă şi extinderea cantitativă a cercetării, prin antrenarea fiecărui cadru didactic la un efort susținut şi de echipă, în vederea unei cât mai bune poziționări a Universității şi a menținerii în categoria A a programelor de studii din domeniul educaţiei fizice și sportului.

(2) În convergență cu această opțiune, echipa Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie va continua şi va amplifica eforturile de conectare a cercetării cu cerințele practicii educaționale şi de realizare a misiunii sale privind angajarea în dezvoltarea educațională a comunității.

Art. 11. Scopul Centrului este cercetarea în domeniul Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie şi îmbinarea cercetărilor teoretice cu cercetarea practică aplicativă. Cercetarea se finalizează în soluții şi recomandări de acțiune practică privind problemele, fenomenele şi procesele educaționale.

Art. 12. Obiectivele Centrului sunt:

a) dezvoltarea direcțiilor tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;

b) abordarea unor teme de cercetare cu relevanță teoretică sau/şi aplicativă, în acord cu tendințele actuale în domeniul educaţiei fizice și sportului şi cu abordările interdisciplinare;

c) asigurarea unei relații nemijlocite între cercetarea științifică şi practica educațională, promovarea cu precădere a cercetării-acțiune, a cercetării orientate spre ameliorarea şi dezvoltarea sistemelor şi proceselor educaționale;

d) stabilirea şi consolidarea legăturilor științifice cu universități, instituții de cercetare, institute culturale şi asociații profesionale naționale şi internaționale, în special cu institute cu o activitate recunoscută în domeniul științelor educaționale;

e) asigurarea unui nivel ridicat de vizibilitate națională şi internațională prin crearea unui website şi a unui forum de discuții;

f)  valorificarea rezultatelor cercetărilor desfășurate, atât de cadrele didactice ale Departamentului de Educație Fizica si Sport cat si de studenții implicați in activitățile Cercului științific studențesc EFSK, prin organizarea anuala a cel puțin o conferință națională cu publicarea materialului prezentat intr-un volum colectiv cu ISBN si editarea unei reviste cu ISSN;

g) atragerea în proiectele de cercetare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susține activitatea Centrului  de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie;

h) sprijinirea unor cursuri de master şi alte cursuri postuniversitare de specializare;

i)  dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;

j)  dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice moderne şi eficiente, specifice învățământului universitar, la nivelul proceselor educaționale din Universitate.

k) relaționarea cu comunitatea locala prin implicarea studenților din cadrul Cercului științific studențesc EFSK in desfășurarea unor studii pe domeniile de interes ale centrului la nivelul municipiului Alba-Iulia.

 

Capitolul 3. BAZA MATERIALĂ. FINANŢARE. RESURSE UMANE

Art. 13. Centrul de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie utilizează baza materială a Departamentului de Educație Fizică și Sport şi colectivul didactic din cadrul acestuia, având acces la laboratoarele multifuncționale ale Universității, în funcție de cerințele temelor de cercetare.

Art. 14. Resursele financiare ale Centrului pot proveni din: granturi de cercetare; contracte de cercetare; programe finanțate din proiecte europene sau naționale; sponsorizări; donații; plata cursurilor de formare; editarea şi valorificarea volumelor publicate în cadrul Centrului de cercetări, comercializarea materialelor promoționale, etc.

Art. 15. Resursele financiare vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale de cercetare, acoperirea cheltuielilor de regie şi funcționare, stimularea materială a personalului centrului de cercetare, organizarea de sesiuni științifice sau consfătuiri, publicarea volumelor de cercetare, contribuții pentru dezvoltarea Facultății de Drept şi Științe Sociale şi a Universității „1 Decembrie 1918”.

Art. 16. Membrii de drept ai Centrului sunt cadrele didactice ale Departamentului de Educație Fizică și Sport si studenții din anii I, II si III, atât de la specializarea EFS cat si de la KMS implicați in activitățile desfășurate in cadrul Cercului științific studențesc EFSK. Pot participa la activitatea Centrului şi alte cadre didactice ale Universității care au preocupări în domeniul cercetărilor activităților fizice. La colectivele de cercetare, în cadrul proiectelor Centrului, se pot alătura masteranzi şi studenți, precum şi colaboratori din învățământul preuniversitar.

 

Capitolul 4.  DISPOZIŢII FINALE

Art. 17.

(1) Centrul de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie își continuă activitatea în urma Hotărârii de Senat privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcționare.

(2) Activitatea centrului se desfășoară pe baza strategiei privind cercetarea științifică şi a planului de cercetare anual. Strategia Centrului se integrează în strategia privind dezvoltarea cercetării științifice la nivel instituțional, adoptată de Senat.

(3) În termen de 10 de zile de la aprobarea regulamentului în Senat, se va alege conducerea Centrului şi se vor stabili principalele atribuții ale membrilor săi în baza organigramei anexate..

Art. 18. Prezentul Regulament se completează cu normele interne privind organizarea, desfășurarea şi finanțarea cercetării științifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum şi cu legislația în domeniu.

 

 

Regulamentul Centrului aprobat in Senatul Universitatii

(click pentru descarcare)